Hier vindt u de voorwaarden in Opglabbeek die gelden bij X-Performance.

ALGEMENE VOORWAARDEN GLOX BVBA – X-PERFORMANCE

 1. Algemeen

De rechtsverhouding en iedere overeenkomst van Glox BVBA (X-performance), met ondernemingsnummer 0681.757.570, met handelsnaam ‘X-Performance’ en met maatschappelijke zetel te Emiel van dorenlaan 73, 3600 Genk, en de klant wordt uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst.

De algemene voorwaarden kunnen altijd geraadpleegd worden via https://www.x-performance.be

Bij elke bestelling en aankoop zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door iedere bestelling en aankoop van diensten of producten bij X-Performance, al dan niet via de website, bevestigt de klant dat hij of zij deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

 1. Informatie, offertes en orderbevestiging

De informatie die door X-Performance publiek beschikbaar wordt gesteld (o.a. via de website) is van algemene aard en is onderhevig aan bijwerking en/of wijziging. Die informatie zelf is in principe niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. X-Performance behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar diensten en producten te wijzigen.

X-Performance zal pas gehouden zijn tot levering van diensten, nadat zij het betreffende voertuig waar de diensten dienen op geleverd te worden aan een in situ onderzoek heeft kunnen onderwerpen. Mocht in situ blijken dat de wagen ongeschikt is voor de te leveren diensten, zal de klant eventueel gemaakte transportkosten niet kunnen verhalen op X-Performance.

 1. Bestellingen, prijzen en beschikbaarheid

De prijzen van de diensten en producten van X-Performance gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro (EUR, €). De prijs is deze zoals in de offerte vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Bij sommige bestellingen – zowel via webshop als de winkel – worden bijkomende behandelingskosten aangerekend. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven op de website of anderszins vastgesteld of overeengekomen tussen X-Performance en de klant. Elke verhoging van het BTW-tarief (of andere toepasselijke belastingen) tussen de bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste van de klant vallen.

X-Performance verwerkt de geplaatste bestellingen zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. X-Performance behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant. Elke opzegging van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en schriftelijk te worden aanvaard.

Eventuele bijkomende prestaties, niet rechtstreeks het voorwerp van de bestelling, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Eventueel bijkomende prestaties zoals montage, herprogrammatie en installatie zullen afzonderlijk worden gefactureerd. De klant krijgt hiervan op voorhand een raming van de te verwachte kosten.

Indien er onvoorziene kosten eigen aan het te programmeren voertuig opduiken, wordt de cliënt hiervan op voorhand, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gewaarschuwd, doch enkel indien de raming met meer dan 30% zal worden overtroffen. Indien de klant dan beslist deze kost niet te willen dragen, zal deze de reeds gemaakte kosten in ieder geval dienen te vergoeden.

 1. Verzendingen, leveringen en aanvaarding

X-Performance levert de bestelde diensten en/of goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden [bepaald in de bevestiging van de bestelling en in principe slechts na volledige betaling van de prijs].

Deze voorwaarden kunnen op elk moment veranderd en aangepast worden door X-Performance. Onder geen beding zullen de eventuele algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen X-Performance en de klant. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter indicatief vermeld. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Leveringen worden desgevallend verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de klant.

Leveringen worden geacht te zijn aanvaard behoudens uitdrukkelijke betwisting via aangetekend schrijven gericht aan X-Performance verzonden binnen de [14 kalenderdagen] na levering.

 1. Herroeping

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van consument een bestelling voor een product plaatsen bij X-Performance via de website. De klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant X-Performance door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt. De klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan X-Performance of een door haar aangewezen derde.

De directe kosten voor het terugzenden van het product worden aan de klant aangerekend. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt X-Performance zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal X-Performance alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal X-Performance wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door X-Performance voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door X-Performance.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van een volgens de specificaties van de klant vervaardigd product of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

In alle andere gevallen geldt dat Indien de klant of X-Performance één van hun essentiële verbintenissen niet nakomen, zoals de tijdige en volledige betaling door de klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door X-Performance, de andere partij die niet

in gebreke is het recht heeft om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de prijs van de bestelde producten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Na levering, zelfs van een deel van de bestelling, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

 1. Controle, waarborg en aansprakelijkheid.

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. De klant zal eventuele klachten binnen de vijf dagen na aflevering van het product of de dienst ter kennis dienen te brengen van X-Performance per aangetekende post. Indien de klant onmiddellijk opmerkt dat er een probleem is bij de aflevering van het product of de dienst, dient hij het goed slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden.

De waarborg kan niet worden ingeroepen:

 • Bij verkeerd gebruik van het product;
 • Wanneer het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan X-Performance;
 • Wanneer eventuele schade veroorzaakt wordt door overmacht (zoals hierna omschreven);
 • In geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • Wanneer opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant;
 • De waarborg kan niet worden ingeroepen in geval problemen van het voertuig ten gevolge van ouderdom (>5jaar OF >100.000km), normale slijtage, een defect ten gevolge van slecht onderhoud, of een productfout door de wagenbouwer.
 • Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en dit bij aangetekend schrijven;
 • De waarborg beperkt zich desgevallend tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van onder meer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar X-Performance en nadien terugbezorgen bij de klant en zonder dat de klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding. De waarborg beperkt zich alleszins tot het vervangen van het gebrekkige product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt de waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product, voor zover dit mogelijk is. De waarborg is beperkt tot het bedrag waarvoor X-Performance verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering. Zelfs in geval van zware fout is de aansprakelijkheid van X-Performance beperkt. De waarborg geldt niet voor testritten, dit is op risico van de klant.

Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de eventuele zichtbare gebreken of beschadigingen. Ondertekening van de prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de daarin vermelde prestaties werden geleverd.

X-Performance is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld. Voor de door ons verstrekte commerciële informatie zijn we eveneens enkel aansprakelijk in geval van grove fout of opzettelijke fout.