Definities
1. GLOX BVBA, handelsbenaming X-Performance , gevestigd te Opglabbeek, Nijverheidslaan 1557 onder OR 0681.757.570
2. Klant: degene met wie X-Performance een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: X-Performance en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of namens .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
Alle prijzen die X-Performance hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten,
heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
waterschade evenals diefstal:
-geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van X-Performance die bij de klant
aanwezig zijn, zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De klant geeft op eerste verzoek van X-Performance de polis van deze
verzekeringen ter inzage.
Garantie
X-Performance verbindt zich enkel voor inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Uitvoering van de overeenkomst
1. X-Performance voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. X-Performance heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken
voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat X-Performance tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Ieder voertuig dient afgeleverd te worden bij X-Performance zoals overeengekomen tijdens het maken van de afspraak
6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat er tijdig begonnen kan worden aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

7. Indien de klant niet in staat is zijn/haar auto tijdig af te leveren bij X-Performance zal dit minstens 48 uren op voorhand kenbaar maken bij X-
Performance . Ieder niet of laattijdige annulering zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het

afgesproken totaalbedrag met een minimum van €200 Exclusief BTW.
8. Een afspraak is pas officieel en rechtsgeldig geannuleerd na ontvangst van een annuleringsbevestiging. Deze wordt verstrekt na het correct
en tijdig annuleren van een afspraak.
Annuleren van een gemaakte afspraak dient altijd minimaal 48 uren op voorhand per e-mail te worden doorgegeven
Aansprakelijkheid
1. X-Performance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien X-Performance is uitgegaan van de door de klant verstrekte
onjuist en/of onvolledige gegevens.
2. De klant wordt geacht het voertuig binnen twee (2) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden te hebben getest en is verplicht om
eventuele merkbare klachten bij het gebruik van het voertuig binnen vijf (5) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk
kenbaar te maken gemaakt bij X-Performance .
3. Visuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering/ontvangst van het voertuig te worden gemeld, zichtbare gebreken zullen worden
vermeld op de verkoopfactuur en worden door beide partijen (X-Performance en klant) ondertekend. Eenmaal het voertuig is overgedragen aan
de klant kan X-Performance niet meer aansprakelijk worden gesteld voor visueel zichtbare gebreken. De klant dient het voertuig bij
voltooiing/aflevering grondig te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken.
4. Eventuele gebreken dienen het normale gebruik van het voertuig dusdanig te belemmeren dat het normale gebruik hiervan wordt belemmerd.
5. X-Performance is niet gehouden tot enige vrijwaring, voor welke schade dan ook indien:
(a) De klant verkeerd gebruik maakt van het voertuig.
(b) Er werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden of elektronische apparaten zijn aangesloten aan het voertuig nadat de
werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
(c) Het voertuig problemen ondervindt ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, slecht onderhoud of er zich productiefouten van de fabrikant
voortdoen.
6. X-Performance is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
7. Indien X-Performance aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt
met de uitvoering van een overeenkomst.
8. X-Performance is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
9. Indien X-Performance aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.
11. X-Performance biedt onder geen enkele voorwaarde garantie aan op slijtage onderdelen, de motor, aanbouwdelen van de motor of aan
enige regelapparaten.
Intellectueel eigendom
1. X-Performance behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,
modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (laten) kopiëren, aan
derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Vrijwaring
1.Verzekeringscontract klant: De klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn/haar voertuigverzekeraar op de hoogte te brengen mbt de
wijzigingen aan het vermogen en alle andere wijzigingen aan zijn voertuig, waardoor een verhoging van het risico wordt verzwaard (wet
landverzekeringen 4 april 2014, artikel 81). De klant is dan ook tot vrijwaring verplicht mbt tot alle vorderingen zonder einge uitsluiting, die
rechtstreeks tot X-Performance zouden zijn gericht. De klant aanvaardt voor akkoord dat X-Performance tot geen enkele vrijwaring is verplicht,
voor de klant zelf of eender welke derde partij dan ook.
2 Andere contracten: De klant vrijwaart X-Performance tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door X-Performance
geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan
dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden, X-

Performance hiervan op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de werkzaamheden X-Performance hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat X-Performance in staat is hierop adequaat te
reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat X-Performance gehouden kan
worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen aangetekend schriftelijk kenbaar te maken aan X-Performance.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig) bereik
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van X-Performance vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. De Belgische rechter in het arrondissement waar X-Performance is gevestigd/ praktijk houdt/kantoorhoudt is exclusief bevoegd om kennis
te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.